071-38207043 | info@nikansoft.com

پشتیبانی

با تهیه نرم افزارهای نیکان می‌توانید از خدمات پشتیبانی شرکت استفاده نمایید.

این خدمات شامل موارد زیر می‌باشد :

071-38207043

info@nikansoft.com

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش