071-38207043 | info@nikansoft.com

راهکارها / ویژه شرکت های پخش

راهکار پخش نیکان با شناخت کامل از فرآیندهای مدیریت اطلاعات ، مدیریت لجستیک و مدیریت روابط با مشتریان ، تمامی رویه های شرکت های پخش را پوشش می دهد و امکان برنامه ریزی سفارشات ، تور ویزیت و تعیین سیاست های تخفیفی و اشانتیون کالایی و توزیع و وصول مطالبات را فراهم می سازد.

کسب اطلاع لحظه ای از وضعیت سازمان فروش و حضور قدرتمند در بازار رقابتی ، داشتن یک نرم افزار جهت مدیریت بهینه منابع سازمان الزامی می باشد .

071-38207043

info@nikansoft.com

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش