071-38207043 | info@nikansoft.com

راهکارها / ویژه شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری به دلیل پروژه محور بودن و متنوع و گسترده بودن پروژه ها ،به ابزاری قدرتمند جهت پایش داده های پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه نیازمند می باشند .

در راهکار ویژه شرکت های پیمانکاری نیکان می توانید بهای تمام شده پیمان ها را به تفکیک مشاهده نمایید.سررسید تضامین هر پروژه و سپرده حسن انجام کار پروژه ها را مشاهده نماییدو در نهایت دید کاملی از پروژه های خود داشته باشید.

071-38207043

info@nikansoft.com

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش