071-38207043 | info@nikansoft.com

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

info@nikansoft.com

071-38207043

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش

فروش

sale@nikansoft.com

071-38207043

09174444326

پشتیبانی

support@nikansoft.com

071-38303411

071-38302393

071-38390260

09174444624

09178610861

071-38207043

info@nikansoft.com

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش