سیسم حقوق و دستمزد

امکاناتی که نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد نیکان ارائه می دهد:

به روزرسانی نرم افزار براساس آخرین تغییرات دارایی، تأمین اجتماعی و فرمت دریافتی بانک‌ها
محاسبات دوره‌ای شامل عیدی و بازخرید مرخصی (شامل پرداخت و محاسبات ذخیره)
محاسبات ذخیره سنوات
امکان طراحی انواع لیست های حقوقی
امکان طراحی فیش حقوقی
امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) بیمه با فرمت مورد پذیرش تأمین اجتماعی
امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) مالیات با فرمت مورد پذیرش دارایی
امکان تهیه دیسکت پرداخت حقوق با فرمت همه بانک‌ها
گزارش حسابرسی در بازه‌های زمانی دلخواه و سطوح منتخب بر حسب نیاز (نوع استخدام، مرکز هزینه، محل خدمت، واحد سازمانی و غیره)
امکان اتصال به نرم افزار حسابداری و صدور سند برای نرم افزار حسابداری
گزارش های مالیات سالانه
چاپ حکم شروع کار و حکم پایان کار
امکان اتصال به انواع دستگاههای حضور و غیاب